تاريخ : سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۱ | 8:45 | نویسنده : سعید آرمیده 4540 863 0914

نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه ( راهنمایی - دبیرستان

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم) سال اول راهنمایی

سوالات درس قرآن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تعلیمات دینی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس عربی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تاریخ نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تعلیمات اجتماعی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس علوم نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس حرفه و فن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس املا نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس آیین نگارش و انشا نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

... ادامه نمونه سوالات سال  اول راهنمایی

 

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم)سال دوم راهنمایی

مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال دوم راهنمایی تا خرداد 1388

نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم درس زبان انگلیسی ( خرداد 1388 )

نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس تاریخ ( خرداد 1388)

نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس ریاضی ( خرداد 1388)

نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس علوم ( خرداد 1388)

نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس نگارش ( خرداد 1388)

نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس جغرافیا ( خرداد 1388)

نمونه سوال و پاسخ نامه امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس حرفه و فن ( خرداد 1388)

نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس قرآن ( خرداد 1388)

نمونه سوال امتحانات ترم دوم سال دوم راهنمایی درس املا ( خرداد 1388)

... ادامه نمونه سوالات سال دوم راهنمایی

 

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم) سال سوم راهنمایی

مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال سوم راهنمایی تا خرداد 1388

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس زبان انگلیسی  ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس تاریخ ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس ریاضی ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس علوم ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس نگارش( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس جغرافیا ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس حرفه و فن ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس قران ( خرداد 1388 )

نمونه سوال امتحان نهایی سال سوم راهنمایی درس املا فارسی ( خرداد 1388 )

... ادامه نمونه سوالات سال سوم راهنمایی

 

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم) سال اول دبیرستان

سؤال و پاسخنامه درس هندسه پایه اول واحد ملاصدرا نیمسال دوم 90 - 89

مجموعه سوالات نیمسال دوم مقطع دبیرستان واحد های مجتمع علامه طباطبایی (خرداد 88 و 89)

سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد ملاصدرا نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)

سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد جام جم نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)

سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)

سوال درس علوم زیستی سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-1388)

سوال زبان فارسی ترم دوم سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-1388)

سوال زبان انگلیسی ترم دوم سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-1388)

سوال  شیمی 1 ترم دوم سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-1388)

سوال  ریاضی 1 ترم دوم سال اول دبیرستان واحد اندیشه علامه طباطبایی(سال تحصیلی 89-1388)

...ادامه نمونه سوالات سال اول دبیرستان

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم) سال دوم دبیرستان

آزمون مستمر درس ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان بهمن ماه (سال تحصیلی 89-1388)

آزمون مستمر درس ریاضی 2 سال دوم دبیرستان بهمن 88

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان واحد کارگر ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس زبان فارسی سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس شیمی سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس جغرافیا سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس هندسه سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس فیزیک سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس دین و زندگی سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا ((خرداد 1388))

نمونه سوال امتحانات ترم دوم درس آمدگی دفاعی سال دوم دبیرستان واحد ملاصدرا (خرداد 1388)

... ادامه نمونه سوالات سال دوم دبیرستان

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم) سال سوم دبیرستان

سوال مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال درس تاریخ معاصر نیمسال دوم پایه سوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

مجموعه سوالات نیمسال دوم مقطع دبیرستان واحد های مجتمع علامه طباطبایی (خرداد 88 و 89)

سوالات امتحانات نهایی هماهنگ کشوری پایه سوم دبیرستان خرداد 89(سال تحصیلی 89-88)

سوالات دروس پایه سوم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)

مجموعه نمونه سوالات ترم دوم سال سوم دبیرستان تا خرداد 1388

سوالات امتحان نهایی درس شیمی سال های 87-84- سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی درس فیزیک سال های 87-84- سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی درس جبر و احتمال سال های 87-84- سوم دبیرستان

سوالات امتحان نهایی درس هندسه سال های 87-84- سوم دبیرستان

... ادامه نمونه سوالات سال سوم دبیرستان

نمونه سوال امتحانی (نیمسال دوم) سال چهارم دبیرستان

سوال شیمی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال  ریاضیات گسسته نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوال ریاضی عمومی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه چهارم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوالات  دروس پایه چهارم دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 89-88)

سوال  زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد ملاصدرا نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)

سوالات و پاسخنامه تشریحی مقطع دبیرستان واحد فاطمی نیمسال دوم(سال تحصیلی 88-87)

سوال و پاسخنامه درس هندسه تحلیلی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس زمین شناسی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)

سوال و پاسخنامه درس زبان انگلیسی نیمسال اول پایه چهارم دبیرستان دخترانه بهپویان علامه طباطبایی (سال تحصیلی 90-89)  • آقا موسا
  • سوپر من